ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN HIRUGARREN ALDAKETA PUNTUALA
57. SEKTOREA: PERUTXENE-SAGASTI, 2/2006 LEGEAK EZARRITAKO GUTXIENEKO ERAIKIGARRITASUNERA EGOKITZEKOA - ERRENTERIA
(2009ko martxoaren 27an bilkuraren erabakia)
1 DOKUMENTUA. MEMORIA  (pdf, 4.23 Mb)
0.- Erredakzio-taldea
1.- Aurrekariak
2.- Proposamena eta dokumentuaren helburua
3.- Hirigintza informazioa
3.1.- Kokapena eta mugaketa
3.2.- Egungo egoera
3.3.- Aurretik dauden zerbitzuetako azpiegiturak
3.4.- Jabetzaren egitura
3.5.- Maila goragoko planeamenduaren xedapenak
3.6.- Jarduketa eremuko afekzio eta zortasunak
3.7.- Hiririgintza fitxa
4.- Hirigintza egiturazko antolamenduaren xedapenak
4.1.- Hirigintza egiturazko antolamenduaren irizpide eta helburuak
4.2.- Kalifikazio orokorra
4.3.- Hirigintza eraikigarritasuna
4.4.- Gutxieneko estandarrak eta kopuruak babes publikoko araubide bati atxikitako etxebizitzei dagokienez. (2/2006 legea- 80 art.)
4.5.- 57 Sektorerako hirigintza fitxa berria
5.- Hirigintza antolamendu xehatuaren xedapenak
5.1.- Antolamendu xehatuaren irizpide eta helburuak
5.2.- Tokiko sistemen sareko zuzkidurak eta ekipamenduak jartzeko gorde behar diren lursailen gutxieneko estandarrak. (2/2006 legea- 79. art.)
5.3.- Azalpen orokorra eta zonakatze xehatuta: lurzoruaren erabilera
5.4.- Ezaugarri morfologikoak
5.5.- Irisgarritasun legea betetzea
5.6.- Aurreikusitako zerbitzuetako azpiegiturak
5.7.- Afekzioak aldatzea antolamendu xehatuarekin koordinatzeko
5.8.- Ezaugarri taulak, emaitzazko zati bakoitzeko
6.- Herritarren parte hartzea planeamenduaren formulazio, tramitazio eta onarpenean