ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN HIRUGARREN ALDAKETA PUNTUALA
57. SEKTOREA: PERUTXENE-SAGASTI, 2/2006 LEGEAK EZARRITAKO GUTXIENEKO ERAIKIGARRITASUNERA EGOKITZEKOA - ERRENTERIA
(2009ko martxoaren 27an bilkuraren erabakia)
3 DOKUMENTUA. HIRIGINTZA ARAUAK  (pdf, 1.71 Mb)
LEHEN TITULUA.- Xedapen orokorrak
BIGARREN TITULUA.- Hirigintza erregimena
HIRUGARREN TITULUA.- Lurzati eraikigarrien eraikuntza eta erabilerarako ordenantza arautzaileak
LAUGARREN TITULUA.- Urbanizazio, instalazio eta azpiegitura obrak diseinatu eta burutzeko arauak
BOSGARREN TITULUA.- Hiri eta landako ingurumena babesteko eta natura, aniztasun biologikoa eta paisaia zaintzeko arauak
SEIGARREN TITULUA.- Araudi partikularra: ezaugarri xehatuen taulak