ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN HIRUGARREN ALDAKETA PUNTUALA
57. SEKTOREA: PERUTXENE-SAGASTI, 2/2006 LEGEAK EZARRITAKO GUTXIENEKO ERAIKIGARRITASUNERA EGOKITZEKOA - ERRENTERIA
(2009ko martxoaren 27an bilkuraren erabakia)
5 DOKUMENTUA. BURUTZAPENA ANTOLATZEKO ETA KUDEATZEKO JARRAIBIDEEN AZTERKETA  (pdf, 856 Kb)
1.- Galdagarritasuna eta edukia.
2.- Antolamendu xehatuaren planeamendua burutzeko hirigintza kudeaketaren baldintza orokorrak.
3.- Urbanizazioaren kostua finantzatzeko baldintzak.
4.- Udalari egindako lagapenak.
5.- 57. Sektorea: perutxene-sagasti eremua garatzeko etapak eta burutzapen epeak.