ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA
Diputatu Kontseiluaren 2004ko otsailaren 3ko Erabakira Egokitutako Dokumentu Bategina
AURKIBIDEA
A.2 DOKUMENTUA: MEMORIA: ANTOLAMENDUA
I. HIRI-ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN AZALPENA  (pdf, 1,81 Mb)
II. IRIZPIDEAK  (pdf, 43 Kb)
III. HELBURUAK  (pdf, 438 Kb)
IV. IRTENBIDE OROKORRAK  (pdf, 620 Kb)
V. HIRIGINTZA ESKU HARTZEKO AREETAKO JARDUKETA XEHATUAK.  (pdf, 119 Kb)
VI. JARDUKETA XEHATUAK SEKTOREETAN  (pdf, 61 Kb)
VII. LURZORU EZ-URBANIZAGARRIAREN ERREGULAZIOA  (pdf, 92 Kb)
VIII. HIRIGINTZA-ERREGIMEN OROKORRA  (pdf, 322 Kb)
VIII.07.05. Lehenengo Lau-Urtean barneratutako Sektoreekin loturiko Aprobetxamenduen Emakidaren Banaketa  (pdf, 23 Kb)
IX. HIRIGINTZA-ARAUAK  (pdf, 29 Kb)
X. JARDUKETA-PROGRAMA  (pdf, 30 Kb)
XI. EKONOMIA ETA FINANTZA AZTERLANA  (pdf, 30 Kb)
XII. KATALOGOA  (pdf, 28 Kb)
Hiri Lurzoruari dagokion Kalifikazio Orokorreko Erregimenari dagokion azaleraren zerrenda xehetua, metro karratuetan  (pdf, 49 Kb)
Hiri-lurzoruko bizileku-erabilerarako jarduketen zerrenda xehatua  (pdf, 59 Kb)
Hiri Lurzoruari dagokion Kalifikazio Orokorreko Erregimenari dagokion azaleraren zerrenda xehetua, metro karratuetan  (pdf, 35 Kb)