ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA
Diputatu Kontseiluaren 2004ko otsailaren 3ko Erabakira Egokitutako Dokumentu Bategina
AURKIBIDEA
I. ERANSKINA: JARDUERA ZERRENDA: MULTZOAK ETA TALDEAK   (pdf, 300 Kb)
HIRIGINTZA-ERABILEREN ETA JARDUEREN ERREGIMENA
BE. BIZILEKU-ERABILERA
LSE. LEHEN SEKTOREKO ERABILERA
BSE. BIGARREN SEKTOREKO ERABILERA
HSE. HIRUGARREN SEKTOREKO ERABILERA
KE. KOMUNIKAZIO-ERABILERA
EL. ESPAZIO LIBREEN ERABILERA
EK. EKIPAMENDU KOMUNITARIOKO ERABILERA
IA. INSTALAZIO ETA AZPIEGITUREN ERABILERA
IU. IBAI-UBIDEEN ERABILERA
IL. ITSAS/LEHORREKO HERRI-JABARI ERABILERA