ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA
Diputatu Kontseiluaren 2004ko otsailaren 3ko Erabakira Egokitutako Dokumentu Bategina
AURKIBIDEA
D. DOKUMENTUA JARDUKETA PROGRAMA / E. DOKUMENTUA EKONOMIA ETA FINANTZA AZTERLANA   (pdf, 332 Kb)
I. GAI OROKORRAK
II. EGITURA OROKOR ETA ORGANIKOA
III. EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN III. JARDUKETA-PROGRAMA
IV. EKONOMIA ETA FINANTZA AZTERLANA
IV.01. Hiri Lurzoruari dagokion azpiegitura orokor organikoaren obren ebaluazio ekonomikoa.  (pdf, 47 Kb)
IV.02. Lurzoru Urbanizagarriari dagokion azpiegitura orokor organikoaren obren ebaluazio ekonomikoa.  (pdf, 37 Kb)
IV.03. Hiri Lurzoruko Plan Orokorraren aurreikuspenen burutzapenerako egin beharreko inbertsioen izaera publiko edo pribatuaren zehaztapena.  (pdf, 47 Kb)
IV.04. Lurzoru Urbanizagarriko Plan Orokorraren aurreikuspenen burutzapenerako egin beharreko inbertsioen izaera publiko edo pribatuaren zehaztapena.  (pdf, 36 Kb)
V. ONDORIOA